بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج

 • دسته بندی : فقه،حقوق،الهیات
 • قیمت فایل: 149000 تومان
بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج

بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج

خیار تدلیس در ازدواج,فریب در ازدواج,تدلیس در ازدواج,دانلود پایان نامه فریب در ازدواج,دانلود پایان نامه تدلیس در ازدواج,ضمانت اجرای كیفری فریب در ازدواج,ضمانت اجرای كیفری تدلیس در ازدواج,دانلود پایان نامه ارشد حقوق

بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج

در دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق به بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج می پردازیم


مشخصات فایل
تعداد صفحات185
حجم1/308 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی ضمانت اجرایی كیفری فریب در ازدواج می¬باشد ازدواج یکی از مهم ترین مقاطع زندگی هر شخصی است. یک ازدواج موفق می‌تواند فرد را به سوی یک زندگی ایده آل در آینده سوق دهد و آیندة وی را تضمین نماید. از سوی دیگر یک ازدواج ناموفق، آیندة افراد را دچار تباهی خواهد کرد. صداقت و شفاف سازی در خصوص آنچه که واقعیت زندگی هر شخصی است و در مراحل ابتدایی ازدواج و بویژه در مرحلة خواستگاری بسیار مهم وکلیدی می‌باشد. فلسفة طرح بحث فریب در ازدواج در حقوق کیفری، از ماهیت سزا دهندگی قوانین ماهوی در قبال جرائم و اعمال خلاف قانون سر چشمه می‌گیرد چرا که؛ حقوق کیفری با ضمانت اجراهای خود و اعمال آنها، سعی در تأمین منافع افراد جامعه و برقراری ثبات و نظم در جامعه و روابط افراد با همدیگر دارد و در همین راستا اعمال خلاف قانون نظیر فریب در ازدواج را در قانون پیش بینی نموده و از این طریق سعی در دستیابی به اهداف خویش را دارد. فریب در ازدواج هم در قلمرو حقوق مدنی و نیز در قلمرو حقوق کیفری مطرح می‌باشد.

در عرصة حقوق مدنی تحت عنوان خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت در عقد نکاح از آن بحث می‌شود که مطابق آن در صورتی که در یکی از طرفین عقد نکاح صفتی نمایانده شود در حالیکه فاقد آن وصف است، تدلیس در نکاح صورت پذیرفته است. اما در قلمرو حقوق کیفری، فریب در ازدواج به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا کتمان عیوب با توسل به امور واهی و دروغین و اغفال طرف مقابل عقد ازدواج، سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده گردیده و عقد بر همین مبنا شکل می‌گیرد. در بروز این مشکل، علل زیادی تأثیر دارند، گاهی علل اقتصادی و فقر، گاهی دلایل مذهبی و اجتماعی نظیر عدم جامعه پذیری مطلوب در شخص مرتکب باعث بروز فریب در ازدواج می‌شود. ضمانت اجرای سزا دهندة موجود دربارة جرم فریب در ازدواج در حقوق کیفری ایران، مجازات مذکور در مادة 647 ق. م. ا. می‌باشد که مطابق آن قانونگذار برای مرتکب جرم، شش ماه تا دو سال حبس تعزیری در نظر گرفته است. هر چند از ضمانت اجرای غیر سزادهنده نیز در ماده 1128 ق. م. برای زیان دیده حق فسخ پیش بینی نموده است. از سوی دیگر نظام عدالت کیفری کشورمان می‌تواند با به کار بستن راهکارهایی نظیر بیان وصف مشروط از طریق ثبت قانونی در فرمهای مخصوص یا در سند ازدواج، آگاه نمودن و اطلاع رسانی وسیع در جامعه از طریق رسانه‌ها، برای پیشگیری از آن گام های مهمی رو به جلو بردارد.

کلید واژه ها :

ازدواج فریب تدلیس اغفال حقوق کیفری و ضمانت اجرای موجود

فهرست مطالب

چكیده

فصل اول: کلیات و مفاهیم

کلیات

مقدمه

بیان مسأله

سؤال‌های اصلی تحقیق عبارتند از

فرضیه‌های متناظر با سؤال‌های تحقیق عبارتند از

روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات

پیشینة تحقیق

ضرورت انجام تحقیق

اهداف تحقیق

ساختار تحقیق

مفاهیم

مفاهیم مقدماتی

معنای لغوی

معنای اصطلاحی

پیشنه تاریخی فریب در ازدواج در نظام حقوقی ایران

پیشینه تاریخی فریب در ازدواج در قوانین قبل از انقلاب

پیشینة تاریخی فریب در ازدواج در قوانین بعد از انقلاب

جایگاه بحث در حقوق مدنی، فقه و حقوق کیفری

فریب در ازدواج از منظر حقوق مدنی

تدلیس در نکاح در فقه امامیه

تعریف لغوی تدلیس

تعریف اصطلاحی تدلیس

تعریف تدلیس در نکاح و در برخی موارد مشهور فقه

اقسام تدلیس به اعتبار قلمرو

تدلیس حقوقی

شرایط تأثیر تدلیس

تدلیس کیفری

فریب در ازدواج از منظر حقوق کیفری

قانون راجع به ازدواج

قانون مجازات اسلامی

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

ضابطة تشخیص فریب

ضابطة نوعی (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین...)

ضابطة شخصی

زمینه‌های تحقق تدلیس

زمینه‌های اجتماعی

زمینه‌های مذهبی(ضعف یا فقدان تعلقات و آموزه‌های دینی)

زمینه‌های اقتصادی

زمینه‌های روانی و شخصیتی

فصل دوم: تحلیل مبانی، آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج

مبانی جرم فریب در ازدواج

مبانی نظری راجع به جرم انگاری در زمینة فریب در ازدواج

نظر مخالفان

نظر موافقان

مبانی قانونی

آثار فریب در ازدواج

آثار حقوقی

آثار کیفری

تحلیل ارکان جرم فریب در ازدواج

رکن قانونی جرم و آثار مترتب بر آن

تفسیر مضیق نصوص جزایی ماهوی

عطف ماسبق نشدن نصوص جزایی ماهوی

رکن مادی

تحلیل عناصر رکن مادی جرم فریب در ازدواج

رفتار مجرمانه

موضوع جرم

مرتکب جرم و شخصیت وی

بزه دیده و شخصیت وی

اطراف جرم

وسیلة ارتکاب جرم

زمان و مکان ارتکاب جرم

رابطة سببیت بین مقدمات و نتیجة حاصله

مشارکت و معاونت و شروع به جرم فریب در ازدواج

مقایسة دو جرم فریب در ازدواج و کلاهبرداری

وجوه اشتراک

وجوه افتراق

رکن روانی

انگیزه

سوءنیت عام

سوء نیت خاص

فصل سوم: تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج و قواعد شکلی ناظر بر فرآیند دادرسی کیفری

تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج

مرکب و آنی بودن جرم

دادگاه صالح

صلاحیت ذاتی

صلاحیت محلی

صلاحیت شخصی

ادلة اثبات جرم

اناطه در فریب در ازدواج

مرور زمان

فصل چهارم: نتایج و پیشنهادها

نتایج و پیشنهادها

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع


"

بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج|بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج در دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق به بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج می پردازیم مشخصات فایل تعداد صفحات|خیار تدلیس در ازدواج,فریب در ازدواج,تدلیس در ازدواج,دانلود پایان نامه فریب در ازدواج,دانلود پایان نامه تدلیس در ازدواج,ضمانت اجرای كیفری فریب در ازدواج,ضمانت اجرای كیفری تدلیس در ازدواج,دانلود پایان نامه ارشد حقوق

تدلیس در ازدواج و مهریه

تدلیس در ازدواج شامل چه مواردی می شود

تدلیس در نکاح در حقوق ایران

تدلیس در نکاح قانون مدنی

مقاله تدلیس در نکاح

ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی

تدلیس چیست

فریب در ازدواج و مهریه

فریب در ازدواج کیفری

فریب در ازدواج بیماری

نمونه رای فریب در ازدواج

فریب در ازدواج موقت

لایحه فریب در ازدواج

فریب در ازدواج به دلیل بیماری روانی

فریب در ازدواج و فسخ نکاح

نمونه رای تدلیس در ازدواج

تدلیس در ازدواج بیماری

ماده قانونی تدلیس در ازدواج

تدلیس در ازدواج شامل چه مواردی می شود؟

تدلیس در ازدواج قابل گذشت

فریب در ازدواج باکره نبودن

نمونه های تدلیس در ازدواج

دانلود رایگان پایان نامه حقوق جزا

پایان نامه حقوق pdf

قیمت پایان نامه ارشد حقوق خصوصی

نمونه چکیده پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق خصوصی pdf

دانلود پایان نامه حقوق خانواده

موضوع پایان نامه حقوق خانواده

دانلود + رایگان + پایان نامه + حقوق بین المللمطالب مرتبط

 • تحقیق در مورد قانون ضمانت تعهدات
 • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 24 صفحه قسمتی از متن .doc : قوانین تعهد آور به نظر

 • تحقیق ضمانت نامه
 • دانلود تحقیق در مورد ضمانت نامه، در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: ضمانتنامه: سندي است كه به موجب آن بانک، ضمانت انجام تعهدات اشخاص حقو

 • تحقیق قانون ضمانت تعهدات
 • به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قا

 • دانلود تحقیق قانون ضمانت تعهدات
 • فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 36 صفحه قوانین تعهد آور به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V. Roffe

 • تحقیق بررسی حقوقی سوگند در دعاوی کیفری
 • تحقیق با موضوع بررسی حقوقی سوگند در دعاوی کیفری ، درقالب ورد، در 69 صفحه، قابل ویرایش فهرست مطالب: چکیده مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق پیشینه تحقیق اهداف

 • بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران
 • هدف از این مقاله می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات40حجم0/159 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران مقدمه رشوه در لغت به معن

 • بررسی جرم قتل در حقوق کیفری ایران
 • در دانلود تحقیق رشته حقوق به می پردازیم مشخصات فایل تعداد صفحات36حجم0/33 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود تحقیق رشته حقوق پیشگفتار شروع به جرم به

 • بررسی مرور زمان کیفری در حقوق ایران
 • در دانلود مقاله رشته حقوق به می پردازیم مشخصات فایل تعداد صفحات15حجم0/574 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf توضیحات کامل دانلود مقاله رشته حقوق ابهامات،کاستی ها،چاره ج